Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Info

SchoolteamDirecteur

Robbe Hindryckx

Tel.: 016 82 59 44
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De personeelsleden zijn via e-mail te bereiken via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kleuterleidsters

Klas 1A
Jolien Tweepenninckx

Klas 1B
Ann Lambrechts

Klas 1C
Patricia Goorts

Klas 2A
Greet Clabots

Klas 2B
Katrien Frison

Klas 3A
Katrien Beelen en Annelies Pans

Klas 3B
Ann Decatte

 

ZORG KS

Lieve Goeleven zorgcoördinator)

An Hobin

Els Mombaerts 

Annelies Pans

 

LO KS

Els Mombaerts

 

Lagere school

1A
Fabiënne Engelbosch en Raïsa Vos

1B
Nele Vissers  en Raïsa Vos

2A
Sigrid Richter en Els Jacobs  

2B
Hilde Van Snick en Emily Clarebots

3A
Kelly Vandenreyt en Jan Vanvuchelen

3B
Els Melis 

4A
Stéphanie Moreau

4B
Birgit Ceuleers

5A
Sophie Vanbergen

5B
Elke Jacobs

6A
Isabelle Saelens

6B
Stephanie Verbeken

LO LS
Dirk Gijsens 


Beleids- en ondersteunend personeel

Zorg LS

Annelies Stiers (zorgcoördinator eerste graad)

Vicky Heremans (zorgcoördinator tweede en derde graad)

Els Jacobs

Vera Geeraerts 

Katrien Mangelschots

Emily Clarebots

 

ICT-coördinator
Patrick Liesenborghs

Techniek en media
Emily Clarebots

MuO
Jan Vanvuchelen 

Administratieve medewerkers

Ellen Ladangh

Melissa Vriends

Manuela Kniepert

Kinderverzorgster en kinderopvang

Laure Vanberghem

Jessica Tuts

 

 

 

 

Wie is wie?

Het schoolbestuur

ALGEMEEN DIRECTEUR SINT-PAULUS VZW
Stationsstraat 16, 3440 ZOUTLEEUW

Nelly Hias

 

VRIJE BASISSCHOOL IMMACULATA
ALEXIANENWEG 25, 3300 TIENEN

Pedagogisch directeur

Robbe Hindryckx
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Telefoon:  016/ 82 59 44

 

Leerplicht

Voor 5- jarigen begint de leerplicht in het kleuteronderwijs voor 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen.

Elk kind dat leerplichtig is moet elke schooldag op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders (=afwezigheidskaart-groen).  Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ...) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan.  Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. met het contactformulier 'Melding afwezigheid' of telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren.  Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

Kleuters hebben geen SCHOOLPLICHT, maar wij zijn u dankbaar wanneer u ons over de afwezigheid informeert.

Opvoedingsproject

Binnen een christelijk kader willen we in onze scholen werken aan een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.

De basis van ons onderwijs- en opvoedingswerk wordt gelegd in de kleuterschool. De activiteiten gebeuren vanuit een gezond evenwicht: ‘spelend leren’ en ‘lerend spelen’. Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via het inbrengen van de nieuwste werkmethodes doen de kleuters ervaringen op om de eigen mogelijkheden en die van anderen te leren kennen en te verruimen. De verkenning van de concrete leefwereld van de kleuters is het uitgangspunt om gevoelens van verwondering en dankbaarheid op te wekken. Het is vanuit deze gevoeligheid dat de religieuze dimensie van ‘het bestaan’ ter sprake kan worden gebracht. Deze religieuze dimensie is de basis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school, om een aantal fundamentele levenswaarden aan te leren en tot leven te brengen.

Tijdens de godsdienstlessen krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding, doch met respect voor en in dialoog met andere levensbeschouwingen. Kinderen moeten leren omgaan met elkaar, ongeacht hun familiale, sociale, religieuze en culturele achtergrond. Verdraagzaamheid begint met elkaar te leren kennen.

Eerbied voor zichzelf en anderen, de natuur en materialen, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, bijzondere aandacht voor de armen in de meest brede zin, verdraagzaamheid, … blijven niet enkel theorie maar worden in de omgang tussen kinderen, leerkrachten, directie en ondersteunend personeel onderling en daarbuiten in de praktijk concrete werkelijkheid.

Onze scholen doen er alles aan om zo’n klimaat  te scheppen. Hierin staan zij er niet alleen voor. Een veilig, gezond leef- en leerklimaat komt er alleen als schoolbestuur, directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, CLB, leerlingen en ouders zich aan een aantal afspraken houden. Deze afspraken zijn terug te vinden in het ‘schoolreglement’.

Elk kind moet zijn mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit kan door een continu ontwikkelingsproces te creëren via deskundige leerkrachten, aangepaste leermiddelen en een kindvriendelijke organisatie van het schoolleven. In dit klimaat willen we alles in het werk stellen om zorgkinderen (kinderen die omwille van achterstand of voorsprong extra ondersteuning nodig hebben binnen hun ontwikkeling en/of leren) binnen de klas of school de nodige hulp en begeleiding te kunnen aanbieden, steeds in samenspraak met de ouders.

Om de overgang van de kleuter- naar de lagere en naar de middelbare school zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden extra  activiteiten ingericht.

Onze leerkrachten scholen zich regelmatig bij, zowel individueel als in team. Om pedagogisch-didactisch actueel te blijven,  worden tevens de nodige financiële inspanningen geleverd om nieuwe handboeken en materialen aan te kopen. Omdat niet alles ineens kan,  zal het team, na een grondige evaluatie, de aankoopprioriteiten vastleggen.

Om het belang van een goede samenwerking te benadrukken, organiseren we de nodige contacten en overlegmomenten tussen ouders en leerkrachten. Naast de formele vinden wij de informele contacten heel belangrijk en moedigen wij ouders hierin aan.

Onze school vindt het streven naar een goede samenwerking met alle participanten (schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders, CLB, …) noodzakelijk. Dit vraagt van al deze betrokkenen een grote bereidheid tot luisteren naar en spreken met elkaar. Hierbij wordt een groot inlevingsvermogen gevraagd ten opzichte van de totaliteit van de school. Soms is het nodig acties of beslissingen te zien in een ruimer kader dan de school, de klas of groep van je eigen kind, dan je eigen persoon of je onmiddellijke omgeving. Loyaliteit tegenover ons opvoedingsproject is een grondvoorwaarde.

Het is belangrijk dat er een duidelijke grens van ieders verantwoordelijkheid getekend kan worden. Ouders zijn professionele opvoeders en leerkrachten zijn professioneel gevormde mensen, opgeleid om kinderen te onderwijzen en in samenwerking met ouders te helpen opvoeden. Wederzijds geloof in eigen kunnen, vertrouwen en respect zijn hierbij niet weg te denken. 

Naast dit algemeen opvoedingsproject ligt in elke vestiging van de scholengroep VIA  nog een schooleigen en concreet uitgeschreven opvoedingsproject ter inzage.

De directeurs van de basisscholen VIA Tienen.

Om alles in goede banen te leiden,  zijn afspraken essentieel. Wij bundelden deze voor u in drie documenten:
1. Opvoedingsproject (schoolbrochure deel 1)
2. Onderwijsregelgeving (schoolbrochure deel 2)
3. Wegwijs (schoolbrochure deel 3)

U kan deze documenten terugvinden via de knop DOCUMENTEN en vervolgens in de map INFORMATIEVE DOCUMENTEN.

Volgende onderwerpen vindt u in de WEGWIJS terug.

1. Contacten

2. Organisatie

3. Samenwerking

4. Inschrijvingen van leerlingen

5. Organisatie van de leerlingen- groepen

6. Afwezigheden

7. Eén of meerdaagse schooluitstappen

8. Schooltoelage en studiedagen

9. Getuigschriften basisonderwijs

10. Onderwijs aan huis

11. Orde- en tuchtmaatregelen

13. Geldelijke en niet geldelijke ondersteuning

14. Vrijwilligers

15. Welzijnsbeleid

16. Omgangsvormen

17. Echtscheiding

18. Revalidatie / Logopedie

19. Kleding

20. Persoonlijk materiaal

21. Pivacy

22. Infobrochure onderwijsregelgeving

23. Engagementsverklaring

Vakantiedagen

Uitleg over de nieuwe uurregeling in de LS

Goedkeuring opvoedingsproject en Wegwijs

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.